Aneta Bartos
Family Portrait

2017
installation view